NL Doet 2018

Zijgevel

Achtergevel

Informatie donaties uitbreiding

Bericht geplaatst op: 09-11-2018, 21:08 uur

Hieronder een overzicht van fondsen die gedoneerd hebben voor de uitbreiding van het Hospice.

Deze fondsen hebben er samen voor gezorgd dat het Hospice kan worden uitgebreid met twee gastenkamers!
Het Hospice dankt deze fondsen daarvoor!


Logo Informatie  Website 
  De Stichting Aanmoedigingsfonds van de Koninklijke Facultatieve is een initiatief van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie. De Koninklijke Facultatieve werd in 1874 opgericht om in ons land een vrije keuze tussen cremeren en begraven mogelijk te maken. www.aanmoedigingsfonds.org
     
 
Goede Doelen Fonds van de Landelijke Vereniging van Crematoria

 Dr. C.J. Vaillantfonds
  Het financieel en materieel ondersteunen van personen en organisaties in de geest van de stichtster van de stichting: Elise Mathilde van Beuningen.
Door het verlenen van ondersteuning aan instellingen die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven
 www.elisemathilde.nl
  Het doel van de stichting is het doen van uitkeringen aan charitatieve, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen in de ruimste zin des woords.  https://emmapleinfoundation.nl/

De stichting Femme van der Schaaf is in 2011 opgericht door de heer Femme van der Schaaf uit Kollumerland-Kollum. Het was, én is, zijn bedoeling dat met de jaarlijkse opbrengsten van het door hem opgebouwde vermogen, na zijn overlijden, een zes-tal maatschappelijke doelen, die hem na aan het hart lagen, wordt gesteund en de maatschappelijke positie en/of betekenis daarvan wordt verstevigd.
De stichting wordt bestuurd op basis van de statuten zoals deze in de oprichtingsakte zijn opgenomen en uitsluitend voor het bereiken van de 6 doelen zoals deze bij testament zijn beschreven:levensovertuiging,maatschappelijk werk, volksgezondheid, dierenbescherming, natuur, milieu en landschapsbescherming; het een en ander in het bijzonder in de regio.
 www.sfvds.nl/
  De Stichting heeft mede als doel de tegemoetkoming in de noden en behoeften van lichamelijk, geestelijk of materieel minder bedeelden in ruime zin. Daarbij gaat het vooral om kleinschalige projecten of individuele personen, in het noorden van het land.  http://geertvanmesdagstichting.nl/
De Marion G. Polak Stichting heeft als doel het “Het verstrekken van financiële steun aan en behartigen van de belangen van instellingen in Nederland en daarbuiten in met name Israël op zowel;
• sociaal en
• cultureel gebied,
Als ook op het gebied van;
• de zorg en hulpverlening aan lichamelijke en geestelijke gehandicapten, en
• al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.” 
http://marionpolakstichting.nl/
  Monuta Helpt ondersteunt prachtige lokale initiatieven en projecten die eraan bijdragen dat niemand alleen afscheid hoeft te nemen.  https://www.monuta.nl/
Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. We zijn er voor iedereen die bij wil dragen aan de sociale verbinding in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk.

Het Oranje Fonds steunt projecten op het gebied van verbinding en sociale participatie, zoals kleinschalige buurtinitiatieven, mentorprojecten voor jongeren en taalprogramma's. Naast de traditionele steun aan projecten wil het Oranje Fonds een aanjaagfunctie vervullen.
https://www.oranjefonds.nl/
Het doel van de Stichting is het doen van uitkeringen aan rechtspersonen of instellingen (met ANBI kwalificatie), die direct of indirect de leniging van de geestelijke of lichamelijke nood in Nederland bevorderen.  http://www.pasmanstichting.nl/
Het RCOAK ondersteunt uit de opbrengst van haar vermogen in heel Nederland inclusief het Caribisch gebied van het Koninkrijk initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen bevorderen.  https://www.rcoak.nl/
Het geld wat wordt opgehaald tijdens het evenement Roparun wordt door het bestuur van Stichting Roparun toegekend aan instellingen, goede doelen of projecten die bijdragen aan de missie van Roparun: 
‘Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”
 https://www.roparun.nl/nl/
Stichting van den Heer Hoogendijk van Domselaar
   
De Stichting heeft ten doel: Het verlenen van financiële steun aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen.

 http://www.stg-tiny-en-anny-van-doorne.nl
     
  De Tillstichting verleent steun aan charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen, met name voor aanvullende voorzieningen en/of nieuwe initiatieven op deze gebieden waarbij in het bijzonder aandacht wordt gegeven aan instellingen en activiteiten, in de ruimste zin van het woord, voor beschermd wonen en soortgelijke instellingen.  www.tillstichting.nl
Stichting Zwichelaar Coevorden
Doelstelling:
De stichting beheert een fonds waarvan de gelden ten goede dienen te komen aan de zorg voor ouderen in Coevorden en omgeving.