NL Doet 2018

Zijgevel

Achtergevel

Vrienden

De Stichting Vrienden van het hospice Zuidoost-Drenthe heeft, zo is dat in de statuten verwoord, twee doelstellingen:
a. het verwerven van fondsen ten behoeve van de (ondersteuning van de) exploitatie door de Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Donaties

Om het hospice, ’t Huis van Heden, in haar functioneren blijvend voort te laten bestaan is veel inzet en veel geld nodig.
Omdat er geen subsidies zijn voor dit werk, kunnen we dat alleen blijven doen als we voldoende financiële steun krijgen van particulieren, instellingen en bedrijven. De Stichting Vrienden zet zich er dan ook voor in om jaarlijks zoveel mogelijk donaties en giften bijeen te brengen om het voortbestaan van het hospice te garanderen. Daarvoor moet per jaar minimaal € 60.000,00 bijeen worden gebracht.
De Stichting Vrienden zet zich tevens in om de naamsbekendheid van het hospice in de regio te vergroten en levert mede daarvoor een belangrijke bijdrage aan het tot stand komen en de verspreiding van de Nieuwsbrieven. 

Het bestuur van de Stichting Vrienden wordt gevormd door:
Harm Brummel (voorzitter)
Piet de Kroon (secretaris)
Janny Hofsteenge (penningmeester)
Cor van Driel (2e secretaris)
Jo Koop (lid)

Activiteiten van de Vrienden

De Stichting Vrienden werft fondsen voor steun aan het werk van het hospice ’t Huis van Heden te Emmen. Ze doet dat met acties die bekendheid geven aan de functie van het hospice gerund door vrijwilligers en met acties die gelden opbrengen voor het instandhouden van het hospice.

De Vrienden onderhouden het contact met de relaties, dit betreft:

  • particulieren die eenmalig dan wel periodiek een gift doen,
  • bedrijven en instellingen,
  • verenigingen en stichtingen en
  • service clubs
  • kerkelijke instellingen
die in geldelijke zin dan wel in natura het hospice ondersteunen.

Twee keer per jaar ontvangt iedere goede gever de Nieuwsbrief per post of per mail met actuele informatie over het reilen en zeilen van ons hospice. Leden van het bestuur trekken er geregeld op uit om donaties in ontvangst te nemen of om gesprekken te voeren met potentiële donateurs. Voor verdere informatie betreffende Stichting Vrienden Hospice Zuidoost Drenthe kunt u contact opnemen met het Hospice ’t Huis van Heden.

Hoe steunt u ons?

Als u de functie van het hospice belangrijk vindt en het werk dat daar verricht wordt een warm hart toedraagt, kunt u ons werk steunen met een eenmalige of een jaarlijkse bijdrage.
Uw gift is zeer welkom op rekening: NL 95 RABO 0123 2228 77 van de Stichting Vrienden Hospice Zuidoost-Drenthe.
Ook kunt u de Stichting machtigen een eenmalige of een jaarlijkse bijdrage af te schrijven van uw bankrekening. Hiervoor kunt een formulier hier invullen.

Het is ook mogelijk via een notariële akte periodiek te schenken of een legaat op te nemen in uw testament.

Solidariteitsfonds

In 2007 nam de Stichting Vrienden het initiatief om een solidariteitsfonds in het leven te roepen.
Dit fonds is bedoeld om gasten, die niet in staat zijn de eigen bijdrage te betalen, geheel of ten dele financieel tegemoet te komen bij hun opname in het hospice.
Veel donateurs voelen zich vooral aangetrokken tot de doelstelling van dit fonds.

Nieuwsbrief

U kunt hieronder de nieuwsbrieven van de afgelopen jaren bekijken. Klik op een Nieuwsbrief om het te openen.

12e jaargang 2018
nr 1 Nieuwsbrief voorjaar
nr 2 Nieuwsbrief winter


11e jaargang 2017

nr 1 Nieuwsbrief voorjaar
nr 2 Nieuwsbrief najaar
nr 3 Nieuwsbrief winter

10e jaargang 2016:
nr 1 Nieuwsbrief voorjaar
nr 2 Jubileum Nieuwsbrief zomer 2016
nr 3 Nieuwsbrief winter

Wilt u ook een nieuwsbrief van 't Huis van Heden' ontvangen?

Laat uw e-mailadres achter in het daarvoor bestemde formulier onderaan de homepage om u aan te melden of stuur een e-mail naar info@hospice-emmen.nl.